mężczyzna pracujący przy komputerze

Program Grant Na Start

„GRANT NA START” jest to program realizowany w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”. Projekt realizowany przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego daje możliwość pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dickinson Law napisał o tym projekcie. Warunkiem jest jednak to, aby nowopowstała firma przetrwała co najmniej 1 rok.

Bezzwrotne wsparcie przyznawane przez ŁARR wynosi 23 050 zł. Z tej kwoty przyszły przedsiębiorca może pokryć wydatki wyszczególnione w złożonym biznesplanie, który uzyskał akceptację. Oprócz jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej beneficjenci otrzymują także wsparcie pomostowe w kwocie 1600 zł. Te pieniądze przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków. Do takich należą składki płacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłata za media. Oprócz wsparcia finansowego beneficjenci otrzymują także szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Ww. wsparcie otrzymało 40 projektów.

Wnioski do programu „Grant na start” mogli nadsyłać bezrobotni zamieszkujący obszar województwa łódzkiego, w tym w szczególności:

a) Osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– kobiety,
osoby o niskich kwalifikacjach.
b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).

Więcej informacji na temat dotacji możesz znaleźć na stronach Bloga w kategorii Dotacje.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *