Kobieta pracująca przy kilku monitorach

Przepisy dotyczące urlopów zawarte są w Kodeksie pracy. Liczba dostępnych dni urlopowych jest uzależniona od stażu pracy pracownika i wynosi odpowiednio 20 lub 26 dni urlopu.

Kiedy przysługuje 26 dni?

To, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje danemu pracownikowi zależy od tego, do jakiego wymiaru urlopu ma on prawo. Wymiar dostępnych dni urlopowych jest uzależniony od stażu pracy.

Długość urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy pracownika. Pracownik ma prawo do 20 dni, jeżeli staż pracy jest krótszy niż 10 lat. Gdy jest dłuższy niż 10 lat, ma do wykorzystania 26 dni urlopu. W niektórych przypadkach może on jednak nabyć takie prawo już wcześniej.

Zgodnie z art. 155 § 1 kp do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu następujące okresy:

– za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli pracownik podjął pracę;

– o który skrócono czas wypowiedzenia w razie zwolnienia pracownika z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie;

– prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;

– czynnej i zawodowej służby wojskowej;

– pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium otrzymywanego przez bezrobotnego w trakcie szkolenia, na które został skierowany przez starostę, a także stypendium otrzymywanego bądź w trakcie odbywania stażu na podstawie skierowania starosty, bądź przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych;

– pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego;

– odbywania studiów doktoranckich – jednak nie więcej niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora.

Do stażu pracy nie zalicza się natomiast zatrudniania na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na umowę-zlecenie czy o dzieło.

Zapoznaj się z referencjami Klientów dla naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *