Pomoc dla przedsiębiorców w tarczy antykryzysowej 1.0, 2.0 i 3.0.

„Szanowni Państwo, prowadzę 1-osobową działalnością, nie zatrudniam pracowników. Na jaką pomoc mogę liczyć w ramach tarczy antykryzysowej zakładając, że mój przychód nie przekracza 15.000 zł miesięcznie. Obecnie skorzystałam z niepłacenia przez 2 miesiące z ZUS – wypełniłam już wniosek . Jaki mam jeszcze inne możliwości – do kiedy należy wysłać wnioski?”

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej specustawa), która następnie została znowelizowana ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzone zostały rozwiązania, których celem jest m.in. pomoc dla przedsiębiorców, w tym także przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Poniżej zostaną wskazane najważniejsze formy pomocy przewidziane dla tychże osób.

Tarcza antykryzysowa: Świadczenie postojowe

Oprócz zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące, (z którego Czytelniczka już korzysta) – od marca do maja 2020 r., ustawodawca wprowadził także świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przysługuje ono osobom prowadzącym działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie pandemii koronawirusa. Wysokość świadczenia postojowego to 80% kwoty wynagrodzenia minimalnego tj. 2.080 zł. Świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli:

 • rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 02.2020 r.:
 • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku oświadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
 • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31.01.2020 r.;
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz
 • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Wymóg z pkt 1 nie ma zastosowania do przedsiębiorcy, który rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT – w takiej sytuacji wysokość świadczenia postojowego wynosi 1.300 zł. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie.

Tarcza antykryzysowa: Subwencje z PUP

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać także z dofinansowania na prowadzenie swojej działalności w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. Przyznawane jest ono na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z tym że Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Osoba fizyczna niezatrudniająca pracowników musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Musi istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 01.01.2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Minimalne wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2020 r. wynosi 2.600 zł.

Składając wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia naboru wniosków (nabory są prowadzone w trybie ciągłym) przedsiębiorca oświadcza także o:

 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. W przypadku otrzymania dofinansowania jest on obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który zostało ono przyznane.

Mikropożyczka

Kolejną formą pomocy dla przedsiębiorców jest mikropożyczka, udzielana przez starostę na podstawie umowy, ze środków Funduszu Pracy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Uprawnionym do jej otrzymania jest mikroprzedsiębiorca (w tym mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników), który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 01.03.2020 r. Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Maksymalna wysokość jednorazowej pożyczki to 5.000 zł, a jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Ustawa przewiduje także możliwość umorzenia pożyczki wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy. Zgodnie z art. 15 zzd specustawy pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Oprócz wskazanych powyżej form pomocy ekonomicznej ustawodawca wprowadził także kilka rozwiązań mających na celu zapewnienie płynności finansowej m.in. odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, odroczenie terminu płatności należności podatkowych lub rozłożenie ich na raty czy też umorzenie zaległości podatkowych.

Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” dotyczy przedsiębiorców zatrudniających co najmniej jednego pracownika (zgodnie pkt 3.1 rozdziału nr 3 załącznika nr 1 do regulaminu ubiegania się o subwencję ze wspomnianego programu). Pracownikami są osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a także na podstawie innych umów (np. zlecenia), o ile firma odprowadza za te osoby składki na ubezpieczenie społeczne na dzień złożenia wniosku, z wyłączeniem właściciela. Jak wynika z pytania, Czytelniczka nie zatrudnia pracowników, dlatego też pomoc w ramach tarczy PFR Jej się niestety nie należy.

Kamil Wywiał – prawnik

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.
 2. Ustawa z dn. 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – Dz.U. 2020 poz. 695.

Link do Artykułu na portalu EGPP

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze szkoleń.

Zespół Business Management

Więcej nowości na blogu: https://businessmanagement.pl/blog-firmy-business-management/