dłoń trzymająca kartkę i długopis

Faktoring – definicja

Faktoring wg definicji, jest to usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli odroczonych terminów płatności wobec swoich kontrahentów.

Faktoring poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki zapewnia również pakiet dodatkowych możliwości, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Do umowy faktoringu mają zatem zastosowanie przede wszystkim przepisy art. 509 kodeksu cywilnego mówiące o swobodzie przelewu wierzytelności:

  • § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
  • § 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

W prawie międzynarodowym usługa faktoringu unormowana jest przez konwencję UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym z dnia 28.05.1988 roku (tzw. konwencja ottawska). Konwencja definiuje ją jako umowę zawartą pomiędzy dwiema stronami (faktorem a faktorantem), zgodnie z którą faktorant przenosi na faktora wierzytelności powstałe w wyniku umowy sprzedaży towarów zawartej pomiędzy nim a jego klientami (dłużnikami). Faktor wykonuje co najmniej dwie z poniższych usług:

  • finansowanie faktoranta,
  • prowadzenie rozliczeń związanych z wierzytelnościami,
  • inkaso wierzytelności,
  • przejęcie ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Konwencja nakłada obowiązek poinformowania dłużnika o przeniesieniu własności wierzytelności.

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny jest to usługa, w której przedsiębiorca wskazuje faktorowi podmioty zaopatrujące go w produkty czy usługi, które będą mogły korzystać z takiego finansowania działalności. W tym modelu faktoringu dostawca otrzymuje od faktora należne środki w momencie, gdy przedsiębiorca przedstawi mu fakturę i potwierdzi, że wypełnił wszystkie uzgodnione warunki zamówienia. Kwotę wykupu faktury wraz z odsetkami faktorant spłaca w określonym w umowie terminie.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *