Doręczenie elektroniczne będzie stanowić metodę prawnie skuteczną na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

Na portalu EGPP ukazał się nowy artykuł na temat Korespondencji cyfrowej. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem. Pełną wersję znajdą Państwo na portalu EGPP.

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych. Jej celem jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji. Wprowadzi ona rozwiązania zapewniające obywatelowi czy też przedsiębiorcy załatwienie danej sprawy urzędowej na odległość – bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy. Domyślny sposób wymiany niniejszej korespondencji stanowić ma publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Jej uzupełnienie stanowić będzie tzw. publiczna usługa hybrydowa.

W myśl projektowanych przepisów podmiot publiczny będzie doręczać korespondencję, wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru, z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych. Oznacza to, iż doręczenie elektroniczne będzie stanowić metodę prawnie skuteczną na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

Korespondencja cyfrowa będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny

Portal EGPP informuje w związku z tym, iż korespondencja będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny w postaci elektronicznej, podmiot ten będzie musiał posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Adres ten wpisany będzie do bazy adresów elektronicznych, która stanowić będzie nowy rejestr publiczny utworzony w celu realizacji doręczeń elektronicznych. W rejestrze tym znajdować się będą także adresy do doręczeń podmiotów niepublicznych. Ustawa wskazuje również, iż:

  • adwokat wykonujący zawód;
  • radca prawny wykonujący zawód;
  • doradca podatkowy wykonujący zawód;
  • doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;
  • rzecznik patentowy wykonujący zawód;
  • notariusz wykonujący zawód;
  • radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe;
  • podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców;
  • podmiot niepubliczny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

– są zobowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych. Podmiot niepubliczny, inny niż powyżej wskazane, również może posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Nie jest on jednak obowiązkowy. Decyzję o jego posiadaniu podmiot ten podejmuje w oparciu o własne potrzeby, jako w szczególności interesariusz administracji rządowej, w tym obywatel.

Cały artykuł “Korespondencja Cyfrowa” znajdą Państwo na portalu EGPP:

Serdecznie zapraszamy do lektury

Zespół Business Management