Masz pytanie?

Najczęściej zadawane pytania, odpowiedzi i opinie

Najczęściej upadłość ogłaszają osoby w grupie wiekowej 40-49 lat. Średnia kwota zadłużenia, które sądy redukowały lub umarzały to 160 tysięcy złotych. Najczęściej umarzane były długi osób, które miały zaciągnięte kredyty we frankach szwajcarskich. Przez wysoki kurs tej waluty, a co za tym idzie wzrost wysokości raty kredytowej, osoby te utraciły możliwość spłaty comiesięcznych rat, ponieważ przekroczyły one ich możliwości zarobkowe.

Gdzie jest najwięcej bankructw osobistych?

Najwięcej bankrutów odnotowuje się w województwie mazowieckim. Wysoka liczba dłużników ogłaszających upadłość mieszka też w województwach śląskim i małopolskim. Najmniejsza liczba upadłości konsumenckich ogłaszana jest w województwie podlaskim, opolskim, lubelskim i lubuskim.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to sytuacja, która powstaje na przestrzeni kilku lat. Nie jest to proces, który pojawia się nagle. Długi takich osób narastają latami i zwykle osoby te mają po kilka zaciągniętych zobowiązań – kredytów, pożyczek, zakupów na raty itp. Najczęściej osoby, wobec których ogłoszono upadłość konsumencką, już wcześniej notowane były w rejestrach dłużników.

Upadłość konsumencka to często jedyna szansa dla dłużnika na wyczyszczenie historii finansowej i oddłużenie. Przepisy te mają na celu ochronę osób, które wpadły w spiralę zadłużenia, a jednocześnie mają umożliwić wierzycielom przynajmniej częściowe odzyskanie pieniędzy. Niestety przepisy te są czasami wykorzystywane przez nieuczciwe osoby, które chcą uciec przed odpowiedzialnością za długi. W 2019 roku weszły przepisy, które umożliwiły ogłoszenie upadłości konsumenckiej osobom, które stały się niewypłacalne na skutek umyślnego działania bądź rażącego niedbalstwa, a więc np. brały kolejne pożyczki, choć wiedziały, że ich nie spłacą. Jak będzie działał ten mechanizm okaże się za jakiś czas.

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa – obowiązek informacyjny

Spełnienie poszerzonego obowiązku informacyjnego zależeć będzie od uwzględnienia 22 punktów zawartych w art. 12 nowej ustawy. Zadaniem przedsiębiorcy będzie uświadomienie konsumenta między innymi co do:

 • cech i przedmiotu świadczenia oraz porozumiewania się z konsumentem;
 • adresu przedsiębiorstwa, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonu lub faksu;
 • łącznej ceny lub wynagrodzeniu wraz z podatkami;
 • opłat za transport;
 • kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 • sposobu i terminu zapłaty;
 • sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia;
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument;
 • w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 • sposobu i terminu zapłaty spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanego przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument.

Zgodnie z nową ustawą, informacji udziela się w sposób utrwalony na papierze lub jeśli konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, zaś przy handlu internetowym, informacji udziela się w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. Informacje te przekazane muszą zostać w sposób jasny i zrozumiały. Oznacza to, że praktycznie każdy sklep internetowy będzie musiała popracować nad nowym sformułowaniem regulaminów swoich sklepów.

Nie będzie „Kup teraz” na aukcjach internetowych

Wg nowej ustawy przycisk „Kup teraz”, popularny wśród sklepów internetowych i portali aukcyjnych, będzie musiał zniknąć. Od momentu obowiązywania nowej ustawy, konieczne będzie zastąpienie go informacją o tytule: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Fakt ten wymusi zmodyfikowanie wyglądu i funkcjonowania stron internetowych, co oczywiście pociągnie za sobą dodatkowe wydatki związane z przerobieniem serwisu internetowego.

Na odstąpienie od umowy i zwrot towaru bez podania przyczyny będzie 14 dni

Nowelizacja ustawy przewiduje wydłużenie z 10 do 14 dni możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Jeśli sprzedawca nie dopełni obowiązku informacyjnego dotyczącego prawa do odstąpienia od umowy, konsument będzie mógł dokonać rezygnacji w ciągu 12 miesięcy. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrocie rzeczy przez konsumenta, przedsiębiorca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni będzie musiał zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności wraz z kosztami dostarczenia rzeczy przez konsumenta. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zaproponuje osobistego odbioru rzeczy od konsumenta, będzie mógł odłożyć zwrot otrzymanych płatności do chwili odbioru towaru lub przekazania dowodu jej odesłania.

Zmniejszenie wartości rzeczy

Od momentu obowiązywania ustawy konsument będzie ponosić odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeśli korzystał z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Istotnym jest fakt, iż jeśli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o prawie do odstąpienia do umowy, konsument w tej kwestii nie poniesie żadnej odpowiedzialności.

Sklepy stacjonarne też muszą informować

Jeśli chodzi o sklepy stacjonarne, przedsiębiorca najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową będzie miał obowiązek udzielenia konsumentowi – również w sposób jasny i zrozumiały – informacji określonych w art. 8 nowej Ustawy. Przekazane dane odnosić muszą się przede wszystkim do cech rzeczy i usług, danych przedsiębiorcy, ceny lub wynagrodzenia czy czasu trwania umowy i rozpatrywania reklamacji. Obowiązek ten nie będzie odnosił się do drobnych umów życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu.

Co grozi za niespełnienie nowych obowiązków?

Nieprzestrzeganie praw pociągnąć może za sobą konsekwencje finansowe. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w drodze decyzji administracyjnej stwierdzającej stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 proc. przychodu osiągniętego w poprzednim roku. Jak informuje UOKIK, konsument może również dochodzić swoich praw przed sądem i zażądać na przykład naprawy szkody, jaką poniósł, a nawet zapłaty określonej sumy na cel społeczny. Ułatwia mu to obowiązująca od kilku lat ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z nią w postępowaniu sądowym to przedsiębiorca zobowiązany będzie na przykład wykazać, że stosowana przez niego praktyka nie wprowadza w błąd.

Najważniejsze informacje dotyczące niezgodności towaru z opisem można znaleźć w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.  Dodatkowo nie podlegają jej również sprzedaż: egzekucyjna oraz będąca efektem postępowania upadłościowego lub sądowego.

Księga wieczysta działki – co to za dokument?

Kiedy decydujemy się na zakup nieruchomości gruntowej konieczne jest sprawdzenie jej księgi wieczystej. To właśnie w tym dokumencie pojawiają się zapisy o ewentualnym obciążeniu hipoteką oraz o tym, czy działka została komuś wynajęta.

Księgi wieczyste to publiczny rejestr, który zawiera wszelkie informacje o stanie prawnym nieruchomości. Zawiera takie dane, jak tożsamość właściciela, powierzchnia, obciążenia prawem rzeczowym lub osobistym. Wszystkie księgi wieczyste są obecnie prowadzone i zakładane w systemie teleinformatycznym. Dzięki odpowiednim stronom i wyszukiwarkom każdy może odnaleźć, przy pomocy unikalnego numeru, właściwą mu księgę. Interpretacja jednak wyniku wyszukiwania może okazać się kłopotliwa. 

Księga wieczysta przypisana nieruchomości gruntowej składa się z czterech działów:

 • Dział I-O – “Oznaczenie nieruchomości” – wszelkie informacje o powierzchni i położeniu nieruchomości – jej adres, obszar, numer działki.
 • Dział I-Sp – “Spis praw związanych z własnością” – informacje na temat formy własności nieruchomości, współwłasności gruntu, adnotacje o służebności gruntowej, udziale w nieruchomości wspólnej.
 • Dział II – “Własność” – informacje dotyczące właściciela gruntu (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL).
 • Dział III – “Prawa, roszczenia i ograniczenia” – wpisy w tym dziale oznaczają, że właściciel posiada jakiekolwiek ograniczenia w korzystaniu z działki, co wpływa na jej wartość inwestycyjną.
 • Dział IV – “Hipoteki” – wpisy w tej rubryce oznaczają, że działka stanowi zabezpieczenie innej wierzytelności, najczęściej zaciągniętego kredytu. W tym dziale widnieją informacje o banku, kwocie, do jakiej może on egzekwować zadłużenie oraz dacie powstania stosunku prawnego.

Kiedy należy zapoznać się z treścią księgi wieczystej danej działki?

Decydując się na zakup działki lub innej nieruchomości gruntowej należy sprawdzić jej księgę wieczystą. To rzetelne źródło informacji o interesującej nas nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne i publicznie dostępne. Aby dotrzeć do treści dokumentu należy znać numer księgi wieczystej. Numer ten zawiera kod sądu rejonowego, który prowadzi księgę, numer księgi oraz cyfrę kontrolną. W sytuacji, gdy numer księgi wieczystej jest nam nieznany, można skorzystać z internetowej wyszukiwarki numerów KW, wystarczy podać adres nieruchomości lub numer działki. Po uiszczeniu opłaty system udostępnia poszukiwany numer księgi wieczystej.

Wszelkie czynności prawne, które obejmują daną nieruchomość, wymagają sprawdzenia księgi wieczystej. Do księgi zaglądamy wtedy, kiedy jesteśmy zainteresowani zakupem działki pod budowę domu, zakupem działki w celach inwestycyjnych, kiedy jesteśmy wierzycielami właściciela nieruchomości i chcemy wszcząć procedurę egzekucyjną, kiedy chcemy przeprowadzić postępowanie spadkowe w przypadku śmierci właściciela lub jednego ze współwłaścicieli nieruchomości lub w przypadku chęci ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomość.

Sprawdzenie księgi wieczystej powinno być pierwszą czynnością, której dokonujemy zanim jeszcze ostatecznie zdecydujemy się na zakup.

Dane kontaktowe

Fax (12) 311 46 64
 
Tel. (12) 352 32 70
 
email: bok@businessmanagement.pl

Konsulting Kraków - kontakt

Business Management  J. Mosiądz,            T. Oliwa, D. Rząsa  Spółka Jawna,            Al. 29 Listopada 130/208                          31-406 Kraków

NIP: 678-25-48-091                                REGON: 351385301                                      KRS: 0000254412