matka z dziećmi czyta książkę

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego – 2021r.

Od 1 marca 2021r. wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, w przypadku gdy nie pobierana jest emerytura ani renta osiąga wysokość najniższej emerytury – czyli kwotę 1250,88 zł.

W przypadku pobierania emerytury lub renty w wysokości niższej niż najniższa emerytura, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie dopełnieniem do wysokości najniższej emerytury.

Wynika z tego, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej emerytury lub renty.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy (ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 23 lutego 2021 r.) o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym świadczenie może być przyznane:

  • matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci,
  • ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w razie długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Ustalenie prawa do świadczenia następuje odpowiednio na wniosek matki lub ojca dzieci.

Taki wniosek składa się w jednostce organizacyjnej ZUS. Jeśli do wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia właściwy jest Prezes KRUS, wniosek jest składany w jednostce organizacyjnej KRUS.

Zasady wypłacania świadczenia

Świadczenie może być przyznane matce po osiągnięciu wieku 60 lat lub ojcu poosiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy nie posiada on dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas jego pobierania.

Jeśli pobieramy świadczenie rodzicielskie mamy obowiązek powiadomienia ZUS (lub KRUS) o ewentualnych zmianach mających wpływ na prawo pobieranego świadczenia, czy też jego wysokości. Mowa tu o sytuacjach typu: podjęcie zatrudnienia, osiągnięcie dodatkowego dochodu, czy uzyskanie prawa do innego świadczenia.

Odwołania od decyzji

Wnioskujący nie zgadzający się z decyzją organu decyzyjnego może złożyć odwołanie do sądu okręgowego, w sytuacjach gdy nie zgadza się z decyzją oddziału ZUS/KRUS w sprawie:

  • ponownego ustalenia wysokości rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • ustania prawa do tego świadczenia,
  • wypłaty tego świadczenia,
  • zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

W sytuacji, gdy wnioskodawca nie zgadza się z decyzją organu administracyjnego w sprawie wydania świadczenia lub jego wysokości, może on:

  • w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji zgłosić wniosek do prezesa ZUS/KRUS
    o ponowne rozpatrzenie sprawy,
  • w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji zgłosić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem prezesa ZUS/KRUS.

Od decyzji przyznającej prawo do świadczenia oraz od decyzji odmawiającej prawa do przyznania świadczenia przysługuje prawo do wniesienia wniosku do organu, który wydał decyzję, o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Istnieje również możliwość złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – w sytuacji gdy skarżący nie zgadza się z decyzją po ponownym rozpatrzeniu sprawy.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *