rolnik sprzedaje pomidory

Ustawa VAT nakłada obowiązek dokumentowania sprzedaży na podatników. Jest jednak kilka wyjątków. Jednym z nich jest rolnik ryczałtowy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.
Wobec rolnika ryczałtowego przewidziano kilka ograniczeń co do obowiązków podatkowych. Rolnik ryczałtowy dokonując sprzedaży produktów rolnych jest zwolniony z obowiązku:

– wystawiania faktur;

– prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;

– składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;

– dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

W sytuacji gdy zakupu u rolnika ryczałtowego dokonuje podatnik prowadzący działalność gospodarczą, obowiązek wystawienia faktury spoczywa na nabywcy. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Tego rodzaju faktura jest oznaczana jako „FAKTURA VAT RR”. Powinna zawierać:

– imię i nazwisko lub nazwę dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;

– numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;

– datę nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;

– nazwę nabytych produktów rolnych;

– jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie klasy lub jakości tych produktów;

– cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

– wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

– stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;

– kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;

– wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;

– kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;

– czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Rolnik ryczałtowy w przypadku sprzedaży produktów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie jest zobowiązany ani do wystawienia paragonu, faktury, ani rachunku. 

Więcej informacji na stronach serwisu dla przedsiębiorców w kategorii Księgowość.

Zapoznaj się z referencjami Klientów dla naszej firmy na Business Management opinie.


 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *