postacie starej kobiety i mężczyzny na dłoniach

Zasiłek przedemerytalny ustalany na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2004 r. przysługuje w wysokości wynoszącej od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. – 1210,99 zł.

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia.

Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia.

W przypadku gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu. Zakłada się, że przychód zostaje osiągnięty, w miesiącu jego wypłacenia.

Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Aby otrzymać zasiłek, należy spełnić odpowiednie warunki uregulowane w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych, np. osiągnięcie odpowiedniego wieku do rozwiązania stosunku pracy (kobiety – 56 lat, mężczyźni – 65 lat przy stażu pracy odpowiednio 20 i 25 lat albo kobiety – 55 lat, mężczyźni – 60 lat przy okresach składkowych i nieskładkowych odpowiednio 30 i 35 lat) czy rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. upadłość).

Artykuły o podobnej treści znajdziesz na stronach serwisu w kategorii ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *