ręce starej osoby

Od dnia 1 marca 2021r. osoby, które pobierały najniższe świadczenie emerytalne lub rentowe otrzymały to świadczenie wyższe o kwotę 50,88 zł. Ustawa o waloryzacji rent i emerytur została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Wysokość świadczeń emerytalnych i rentowych w 2021r.

W związku z ww. zmianami wysokość minimalnego świadczenia emerytalnego wynosi 1250,88 zł. Najniższe świadczenie rentowe z tytułu renty rodzinnej wynosi także 1250,88 zł, natomiast z tytułu częściowej niezdolności do pracy to kwota 938,16 zł.

W sytuacji osoby pobierającej rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, wzrost jej świadczenia wynosi nie mniej niż 37,50 zł, a w przypadku osoby pobierającej emeryturę częściową kwota waloryzacji nie może być niższa o 25 zł.

Kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych zostanie podwyższona do 2 450 zł.

Podwyższono również miesięczny próg wysokości otrzymywanych świadczeń uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji do 1 750 zł.

W przypadku osoby uprawnionej do otrzymywania świadczenia przedemerytalnego osiągającej przychód wysokości skutkującej zmniejszeniem wysokości świadczenia, kwota świadczenia została podwyższona do 630,50 zł.

Na czym polega waloryzacja rent i emerytur

Waloryzacja polegała na pomnożeniu kwoty podstawy wymiaru świadczenia przez tzw. wskaźnik waloryzacji, uwzględniając przy tym dynamikę zmian cen towarów i usług w poprzednim roku kalendarzowym.

Waloryzacja rent i emerytur 2021 – wskaźniki

 • Wskaźnik procentowy: 3,84%
 • Minimalny wzrost świadczenia: 50 zł brutto
 • Od kiedy wchodzi w życie: marzec 2021
 • Zakres podwyżek: wszystkie typy rent i emerytur
 • Typ waloryzacji: procentowo/kwotowa
 • Szacowany koszt waloryzacji: 10 mld zł

Emerytury rolnicze

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.013 zł 63 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 50 zł.

W taki sposób od dnia 1 marca 2021 r. zostały podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2021 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2021 r. 1250,88 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1250,88 zł.

Łączna kwota emerytury/renty rolniczej (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć kwoty 2501,76 zł miesięcznie.

Dodatek do emerytur i rent po waloryzacji

Od 1 marca 2021 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny – 239 zł 66 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 359 zł 49 gr,
 • dodatek kombatancki – 239 zł 66 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 239 zł 66 gr,
 • ryczałt energetyczny – 179 zł 81 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 35 zł 95 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 450 zł 44 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 239 zł 66 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 239 zł 66 gr,
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 917 zł 58 gr.

Wskaźniki waloryzacji zatwierdzono już w nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *