but nadeptujący na długi wystający gwóźdź

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek przy pracy powoduje również obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, tzw. protokołu powypadkowego.

Jakie zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy? Aby wypadek mógł zostać zakwalifikowany, jako wypadek przy pracy, musi spełniać przesłanki określone w art. 3 Ustawy i nastąpiło:

– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
– w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
– podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
– przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Gdy wydarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, osobie poszkodowanej oprócz świadczenia z ZUS pracownikowi przysługuje do 100% wynagrodzenia podczas niezdolności do pracy (art. 92. § 1. 1) kp). Pracownikowi przysługuje również uniemożliwienie pracodawcy rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia, w przypadku kiedy niezdolność do pracy pracownika, jest krótsza niż 6 miesięcy, a wspomniana niezdolność była spowodowana wypadkiem przy pracy (art. 53. § 1. 1) b) kp).
Po takim zdarzeniu należy sporządzić protokół powypadkowy, w którym należy określić okoliczności i przyczyny wypadku.

Więcej informacji znajdziesz na stronach portalu dla przedsiębiorców w zakładce Bezpieczeństwo Pracy.

Zapoznaj się z referencjami Klientów dla naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *