rysunek dzieci z dużym ołówkiem

Od 1 lutego 2021r. weszły nowe wytyczne dotyczące nauczania w szkołach. Do 14 lutego utrzymana została nauka zdalna dla większości uczniów.

Naukę stacjonarną kontynuują uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Natomiast uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Dyrektor szkoły od 1 lutego będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu.

Nadal obowiązują przepisy:

1)     Nauka w szkołach i placówkach specjalnych

Dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć.

2)     Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

3)     Opieka świetlicowa

Dyrektorzy szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

4)     Domy wczasów dziecięcych i schronisk młodzieżowych

Zamknięte będą publiczne i niepubliczne domy wczasów dziecięcych i szkolne schroniska młodzieżowe.

5)     Konsultacje

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas VIII oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

6)     Organizacja konkursów i olimpiad

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty.

7)     Szkolenia sportowe

Istnieje możliwość realizacji szkolenia sportowego w formie stacjonarnej w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego.

Więcej informacji o podobnej tematyce można uzyskać na Sipp.pl lub Blog.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *